میخواهم یک آرایشگر باشم

اطلاعات شخصی.

آدرس کامل شما.

لطفا تصویر کارت ملی خود را ارسال کنید ( برای حفظ امنیت شما و مشتریان) انتخاب کن

اطلاعات تماس با شما.

لطفا کپی قبض تلفن منزل را ارسال کنید (برا حفظ امنیت شما و مشتریان) انتخاب کن

زمینه های آرایشی مورد علاقه شما و تاییدیه های اخذ شده شما